Предложения на НСЛБ относно проект за Закона за образование
За нас

 

Националното сдружение на логопедите в България е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Основни цели на сдружението са:
Издигане престижа и популяризиране на логопедията в страната и в чужбина;
Развиване и подпомагане на теорията и логопедичната практика.
Оптимизиране качеството на логопедичната дейност с цел постигане на максимална социална адаптации (реадаптация) на лицата с комуникативни нарушения.

 
Предложения на НСЛБ относно проект за Закона за образование

Във връзка с разглеждания проект за Закон, уреждащ обществените отношения в системата на предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование Националното сдружение на логопедите в България има следните предложения:

 

  1. Разпознаване на децата и учениците с комуникативни нарушения и включването им в допълнителната подкрепа като отделна група.
  2. Стандарт за финансиране на тази дейност.
  3. Включване на превенцията на обучителните трудности в дейността на детските градини.
  4. Изработване на стандарт за превенцията на обучителните трудности.
  5. Ревизия на съществуващата нормативна уредба за дейност на логопедичните заведения в дирекциите на «Народната просвета» и приемането им за стандарт за логопедична дейност.
  6. Центровете за подкрепа за личностно развитие, изпълняващи превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици да се наричат ЛОГОПЕДИЧНИ ЦЕНТРОВЕ.
  7. Разкриване на логопедични кабинети към училища и детски градини
  8. Нормативната уредба за организация и функциониране на логопедичната дейност в системата на народната просвета, включително на логопедичните  ценрове, а и на всички останали, да се осъществява от МОН.

 Мотивите на НСЛБ, подкрепящи горните искания може да четете тук. 
 

Национална конференция по логопедия  Банско 2012

Сборник с доклади